ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΕΙ ΘΕΑΡΕΣΤΑ

1. Νά πιστεύουμε στήν Τρισυπόστατην Θεότητα: Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦμα. Τρία πρόσωπα, μία Θεότις, μία Οὐσία (Ματθ. κη΄ 19).

2. Νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό μέ ὅλη μας τήν καρδιά, μέ ὅλη μας τήν ψυχή καί τόν πλησίον μας ὡς τόν ἑαυτό μας (Λουκ. ι΄27). Νά εὐλαβούμαστε τήν Παναγία Θεοτόκο, νά τιμοῦμε τούς Ἁγίους.

3. Νά εἴμαστε βαπτισμένοι, ὅπως παρήγγειλε ὁ Κύριος, εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Ματθ. κη΄ 19). Νά μελετοῦμε τακτικά τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τηροῦντες τάς ἐντολάς Του.

4. Νά σεβώμαστε τόν ἱερέα. Ὡς Λειτουργός τοῦ Ὑψίστου εἶναι ἀνώτερος ἀπό τόν Ἄγγελο. Νά μήν τοῦ λέμε «Καλημέρα», ἀλλά «Εὐλογεῖτε».

5. Νά ἀποφεύγωμεν τούς διαστρέφοντας τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον καί τούς ἀπορρίπτοντας τήν Ἰεράν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας (Β΄Θεσ. Β΄ 15).

6. Νά ἐκκλησιαζώμαστε τακτικά καί νά μένουμε μέχρι τέλους τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐκτός μεγάλης ἀνάγκης. Οἱ μή ἐκκλησιαζόμενοι ἄνευ εὐλόγου αἰτίας ἐπί 3 συνεχόμενες Κυριακές εἶναι ξεκομμένοι ἀπό τήν Ἐκκλησία (Κανών Π΄ τῆς Στ΄ Οἰκουμ. Συνόδου). Ἀκόμη πρέπει νά κοινωνοῦμε ἐξομολογημένοι καί μέ τήν ἄδεια τοῦ πνευματικοῦ ἱερέως συχνά καί ὄχι 3 φορές τό χρόνο, ἐκτός ἐάν ἔχουμε κάποιο ἐμπόδιο.

7. Νά πράττουμε πάντοτε τό καλό καί χωρίς ἐπίδειξη (Ματθ. στ΄ 3).

8. Νά συγχωροῦμε ὅσους μᾶς ἔβλαψαν. Νά μή φθονοῦμε. Νά μή θυμώνουμε. Νά λέμε πάντοτε τήν ἀλήθεια. Νά μήν ὀρκιζώμαστε, ἔστω καί ἀληθινά, εἶναι ἁμαρτία. Νά ἔχουμε πνευματικόν πατέρα καί νά μήν κρύβουμε τίς ἁμαρτίες μας.

9. Νά κάνουμε ὑπομονή στις θλίψεις τῆς ζωῆς. Νά μή γογγύζουμε στήν ἀρρώστια μας, εἶναι παραχώρησις Θεοῦ γιά ταπείνωση καί ὠφέλεια τῆς ἀθανάτου ψυχῆς μας καί γιά περισσότερο σύνδεσμο μέ τόν Θεό καί Δημιουργό μας. Ἄς μετανοήσουμε γιά τά ἁμαρτήματά μας.

10. Νά προσευχώμαστε. Ἐπίσης νά λέμε τά: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με» καί «Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς».

11. Νά νηστεύουμε. Νηστεία εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή πού δόθηκε ἀπό τόν Θεό στούς Πρωτοπλάστους. Τούς ἀπηγόρευσε νά φάγουν ἀπό ὀρισμένο δένδρο. Παρέβησαν τήν Ἐντολή καί ἔχασαν τόν Παράδεισο. Καί ὁ Χριστός μας ἐπίσης νήστεψε 40 ἡμερόνυκτα στήν ἔρημο. Τετάρτη καί Παρασκευή νηστεία, εἰ δυνατόν χωρίς λάδι, ὅσοι εἶναι ὑγιεῖς.

12. Ὅσοι κοινώνησαν τό Πάσχα ἐπιτρέπεται νά κοινωνοῦν χωρίς νηστεία ὅλη τήν μετά τοῦ Πάσχα ἐβδομάδα (Κανών Στ΄Οἰκουμ. Συνόδου). Ὅποιος κοινωνεῖ ἀξίως ἔχει εὐλογία Θεοῦ καί Ζωήν αἰώνιον (Ἰωάν. στ΄54).

ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΝΗΣΤΕΙΕΣ

1. Ἡ Μεγάλη Σαρακοστή τοῦ Πάσχα. Τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῶν Βαΐων ἐπιτρέπεται τό ψάρι.

2. Ὁλόκληρη τήν Μεγάλη Ἐβδομάδα μαζί καί τό Μεγάλο Σάββατο δέν καταλύουμε λάδι, ἔστω κι ἀν κοινωνήσουμε.

3. Στήν νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἔχουμε κατάλυσιν ἰχθύος μέχρι 24 Ἰουνίου, ἐκτός Τετάρτης καί Παρασκευῆς.

4. Τόν Δεκαπενταύγουστο καταλύουμε ψάρι μόνον τοῦ Σωτῆρος (6 Αὐγ.).

5. Στίς 29 Αὐγούστου, 14 Σεπτεμβρίου, 5 Ἰανουαρίου δέν καταλύουμε λάδι.

6. Στήν νηστεία τῶν Χριστουγέννων ἐπιτρέπεται νά καταλύουμε ψάρι μέχρι τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐκτός Τετάρτης καί Παρασκευῆς.

ΔΕΝ ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ:
1. τήν πρώτη ἐβδομάδα μετά τό Πάσχα.

2. τήν ἐβδομάδα τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, τιμώντας τό Ἅγιο Πνεῦμα.

3. ἀπό 25 Δεκεμβρίου μέχρι καί 4 Ἰανουαρίου.

4. τήν πρώτη ἐβδομάδα τοῦ Τριωδίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1. Να τελοῦμε ἐκκλησιστικό γάμο. Οἱ σύζυγοι νά εἶναι ἁγνοί ὡς νέοι καί πιστοί μετά τόν γάμο. Νά μήν δέχονται σχέσεις παρά φύσιν, διότι εἶναι βδέλυγμα εἰς τόν Κύριον. Τέτοιο ἁμάρτημα εἶχαν στά Σόδομα καί Γόμορα καί ὁ Κύριος ἔρριξε φωτιά καί τούς ἔκαψε. Οὔτε ἄλλες σχέσεις ἀνώμαλες, αὐτά ὅλα εἶναι ἁμαρτήματα βδελυκτά. Ἡ γυναῖκα νά μήν ξεγυμνώνει τό σῶμα της, σκανδαλίζει καί θά κολαστεῖ.

2. Οἱ σύζυγοι νά εἶναι ἀγαπημένοι, διότι μόνον ἔτσι ἰσορροποῦν τά παιδιά. Τό διαζύγιο τραυματίζει τήν ψυχή τῶν παιδιῶν γιά ὅλη τους τήν ζωή καί οἱ γονεῖς θά δώσουν λόγο στόν Θεό.

3. Νά μήν βλασφημοῦμε τά Θεῖα, οὔτε νά λέμε «άϊ στό Διάβολο», εἶναι ἁμάρτημα βαρύ. Μέ ποιό δικαίωμα στέλνουμε τόν συνάνθρωπό μας ἤ ἔστω καί τά κτίσματα τού Θεοῦ στόν Διάβολο;

4. Νά μήν ἔχουμε ἔχθρα μέ κανέναν. Νά μήν ἀποφεύγουμε τήν τεκνογονία. Αὐτά καί πολλά ἄλλα ἐμποδίζουν τήν Θεία Κοινωνωνία.

5. Νά κάνουμε ἐλεημοςύνη κατά τό δυνατό. Τά παιδιά ἄνω των 10 ἐτῶν νά ἐξομολογοῦνται σέ πνευματικό ἱερέα.

6. Ἁπαγορεύεται:
Α. ἡ ἐξήγηση ὀνείρων καί ὀραμάτων,
Β. νά πηγαίνουμε σέ μέντιουμ,
Γ. ἡ χαρτομαντεία,
Δ. τό φλυτζάνι,
Ε. τό ξεμάτιασμα μέ λάδι στό πιάτο ἤ μέ ἀλάτι.
Ὅλα αὐτά εἶναι δαιμονικά.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.