Ἡ σημασία τοῦ βιβλίου στήν ζωή μας.

Γιατί διαβάζουμε βιβλία;

1.Εἶναι ἡ πηγή τῆς γνώσης. Τό πρωτότυπο ἒχει πάντα τήν ἀξία του.
2.Τό βιβλίο ἒχει μυρωδιά, πρόσωπο καί μπορεῖς νά σχετιστεῖς ἂμεσα μαζί του.
3. Γιά λόγους ὑγείας. Τό διάβασμα δέν κουράζει καί δέν καταβάλει τόν ὀργανισμό, ὃπως τά σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.
4.Μέσα ἀπό τό βιβλίο ζεῖς τόν συγγραφέα, τήν ζωή τοῦ βιογραφούμενου προσώπου, καί δέχεσαι τήν εὐλογία του μυστικά μέσα στήν καρδιά σου.
5. Σέ ἡρεμεῖ καί φέρνει τίς σκέψεις σου σέ συνοχή. Τό βιβλίο δέν σέ διασκορπίζει.
6.Εἶναι ὂμορφο ἀκόμη καί σάν εἰκόνα νά ἒχεις βιβλιοθήκη καί νά διαβάζεις βιβλία.
7. Ἡ θέα κάποιων βιβλίων καί μόνο, ὃπως ἡ Ἁγία Γραφή, σέ ἀπωθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία.

Πῶς διαβάζουμε;

1. Κάθε ἡμέρα ἀπό λίγο, βάσει προγράμματος.
2. Ἓνα ἓνα τά βιβλία ἀργά καί σταθερά μελετώντας. Ὂχι πρόχειρα.
3. Ρωτώντας καί συμπνευματιζόμενοι καί μέ ἂλλους ποῦ διαβάζουν. Συζητᾶμε γιά νά μᾶς μείνουν περισσότερο στό μυαλό.

Γιατί δωρίζουμε βιβλία;

1. Μεταδίδουμε γνώση καί φωτίζουμε τούς φίλους μας.
2. Λέμε μέσα ἀπό ἓνα βιβλίο ὃσα δέν μποροῦμε νά ἐκφράσουμε ἐμεῖς στόν ἂλλον.
3. Τό βιβλίο ποῦ δωρίζουμε ἒχει μέσα κάποιο στοιχεῖο μας: Τήν ἀφιέρωσή μας, τήν μυρωδιά μας, κάποια μνήμη, συνδυάζεται στήν ψυχή τοῦ ἂλλου μέ μας.
4. Ἐπαναφέρουμε τήν ζωή μας στήν Παράδοση: Μέ τά βιβλία μεγάλωσαν γενεές ἀνθρώπων.
5. Εἲμαστε σίγουροι ὃτι ὡφελοῦμε αὐτόν ποῦ δωρίζουμε ἰδίως ὃταν προσέχουμε τί βιβλία δωρίζουμε.
6. Βοηθοῦμε σέ διάφορους σκοπούς ἱεραποστολικούς, πνευματικούς, κοινοφελεῖς καί ψυχοφελεῖς.
7. Πᾶμε κόντρα στήν τηλεθέαση ποῦ καταστρέφει τόν ἂνθρωπο ἰδίως στήν ἐποχή μας μέ τήν φτώχεια τῶν προγραμμάτων της. Τό βιβλίο ὃμως ὡφελεῖ.

Τί εἲδους βιβλία διαβάζουμε καί γιατί;

1. Τήν Ἁγία Γραφή ἀπαραίτητα. Τά γραφόμενα σ` αὐτήν ἒχουν εἰδική ἀξία διότι τά ἐκφώνησε ὁ Χριστός μας.
2. Τά βιβλία τῶν Ἁγίων Πατέρων ποῦ μιλοῦν γιά τήν Ὀρθοδοξία, τήν Ἀγάπη, τήν ἀσκητική χριστιανική Παράδοσή μας.
3. Τά βιβλία τοῦ πνευματικοῦ μας πατέρα ἐφόσον τόν ἐμπιστευόμαστε καί ἐφόσον εἶναι συγγραφέας.
4. Πνευματικά βιβλία κατά βάση καθῶς καί ἑλληνική ἱστορία ( ἀπαραίτητα ), λίγο λογοτεχνία καί ὁπωσδήποτε κάτι εὐχάριστο. Λίγα παιδαγωγικά καί ἀκόμη λιγότερη ψυχολογία.
5. Προτεινόμενα βιβλία:
α. Ἁγία Γραφή
β.Κλίμακα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου
γ.Ἑλληνική Ἱστορία Παπαρηγόπουλου
δ.Ἡ ἐν Χριστῶ ζωή μου Ἁγίου Ἰωάννου Κροστάνδης
ε. Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας
στ. Πλούταρχο, Πλάτωνα, Σωκράτη, Ἀριστοτέλη
ζ. Μοναχοῦ Μιχαήλ ἁγιορείτου τά ἃπαντα
η. Ἀσκητικοί Πατέρες
θ. Ὃ,τι συνδυάζει πνευματική ζωή, ψυχική ὑγεία, διαχείρηση σκέψεων καί συναισθημάτων.
ι. Τίς Παραβολές τοῦ Κυρίου καί τούς βίους τῶν Ἁγίων μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.