ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ

Ὦ Κύριε, Αἰώνιε καί Δημιουργέ τῶν πάντων,
ὁ ὁποῖος μέ τήν ἀνεξερεύνητη ἀγαθότητά Σου μέ κάλεσες σέ αὐτήν τήν ζωή,
ὁ ὁποῖος μοῦ ἔδωσες τήν Χάρη τοῦ Βαπτίσματος καί τήν σφραγῖδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ὁ ὁποῖος μέ προίκισες μέ τήν ἐπιθυμία νά ἀναζητήσω Ἐσέ, τόν μόνον ἀληθινόν Θεόν,
εἰσάκουσε τήν προσευχή μου.
Δέν ἔχω ζωή, φῶς, χαρά, σοφία, οὔτε δύναμη χωρίς Ἐσένα, ὦ Θεέ.
Ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μου δέν τολμῶ νά ὑψώσω τούς ὀφθαλμούς μου σέ Ἐσένα.
Ἀλλά Σύ εἶπες στούς μαθητές Σου:
– «Κάθετί πού θά ζητήσετε στήν προσευχή σας μέ πίστη, θά τό λάβετε. Καί κάθετί πού ζητήσετε στό ὄνομά μου θά γίνει».
Γι᾽ αὐτό τολμῶ νά Σέ ἐπικαλεστῶ:
Καθάρισέ με ἀπό κάθε ῥύπο σωματικό καί πνευματικό.
Δίδαξέ με νά προσεύχομαι ὀρθά.
Εὐλόγησε αὐτήν τήν ἡμέρα πού χάρισες σέ ἐμένα, τόν ἀνάξιο δοῦλο Σου.
Μέ τήν δύναμη τῆς εὐλογίας Σου, κᾶνε μέ ἱκανό συνέχεια νά ὁμιλῶ καί νά ἐργάζομαι γιά τήν δόξα Σου,
μέ καθαρό πνεῦμα, ταπείνωση, ὑπομονή, ἀγάπη, εὐγένεια, εἰρήνη, θάρρος καί σοφία, νά αἰσθάνομαι πάντοτε τήν παρουσία Σου.
Μέ τήν ἄπειρη ἀγαθότητά Σου, ὦ Κύριε Θεέ, δεῖξε μοῦ τόν δρόμο τοῦ θελήματός Σου,
καί δῶσε ὥστε νά βαδίζω μπροστά Σου χωρίς ἁμαρτία.
Ὦ Κύριε, σέ Ἐσένα ὅλες οἱ καρδιές εἶναι ἀνοιχτές.
Σύ γνωρίζεις ὅλα ὅσα ἔχω ἀνάγκη.
Σύ γνωρίζεις τήν τυφλότητα καί τήν ἄγνοιά μου.
Σύ γνωρίζεις τήν ἀστάθεια καί τήν διαφθορά τῆς ψυχῆς μου.
Ἀλλά οὔτε ὁ πόνος καί ἡ ἀγωνία μου εἶναι κρυμμένα ἀπό Σένα.
Δέξου, Σέ παρακαλῶ τήν προσευχή μου
καί μέ τό Ἅγιον Πνεῦμα Σου, δίδαξέ μου τόν δρόμο πού πρέπει νά πορευθῶ.
Καί ὅταν ἡ διεστραμμένη μου θέληση μέ ὁδηγήσει σέ ἄλλους δρόμους,
μήν μέ ἀφήσεις νά χαθῶ, ἀλλά κᾶνε μέ νά ἐπιστρέψω σέ Ἐσένα.
Δῶσε μοῦ, μέ τήν δύναμη τῆς ἀγάπης Σου, νά κρατηθῶ σταθερά στό ἀγαθό.
Φύλαξέ με ἀπό κάθε λόγο ἤ πράξη πού μπορεῖ νά καταστρέψει τήν ψυχή,
ἀπό κάθε ἐπιθυμία πού μπορεῖ νά δυσαρεστήσει καί νά βλάψει τόν ἀδελφόν μου.
Δίδαξέ με πῶς πρέπει καί τί πρέπει νά λέγω.
Ἄν εἶναι θέλημά Σου νά μήν ἀπαντῶ,
δῶσε μου πνεῦμα εἰρηνικῆς σιωπῆς πού νά μήν προκαλεῖ λύπη ἤ πόνο στόν ἀδελφόν μου.
Στήριξέ με στόν δρόμο τῶν ἐντολῶν Σου
καί μέχρι τήν τελευταία μου πνοή δῶσε νά μήν ἀπομακρυνθῶ ἀπό τό φῶς τῶν ἐντολῶν Σου.
Οἱ ἐντολές Σου ἄς γίνουν ὁ μόνος νόμος στήν ζωή μου στήν γῆ καί σέ ὅλη τήν αἰωνιότητα.
Ὦ Θεέ, σέ παρακαλῶ, ἐλέησέ με.
Λύτρωσέ με ἀπό τήν θλίψη καί τήν ἀθλιότητά μου
καί μήν κρύβεις ἀπό ἐμένα τόν δρόμο τῆς σωτηρίας.
Μέσα στήν μωρία μου, Θεέ μου, Σοῦ ζήτησα πολλά πράγματα καί μεγάλα.
Θυμᾶμαι τήν ἀγένεια, τήν φαυλότητά μου καί τήν ἀδυναμία μου καί κρᾶζω: ἐλέησέ με.
Μή μέ ἀπομακρύνεις ἀπό τό Πρόσωπό Σου ἐξαιτίας τῆς ἀλαζονείας μου.
Δῶσε καί αὐξησε σέ ἐμένα τήν δύναμη νά Σέ ἀγαπῶ σύμφωνα μέ τίς ἐντολές Σου,
ἐγώ ὁ χειρότερος τῶν ἀνθρώπων,
μέ ὅλη μου τήν καρδιά,
μέ ὅλη μου τήν ψυχή,
μέ ὅλη μου τήν διάνοια,
μέ ὅλη μου τήν δύναμη
καί μέ ὅλη μου τήν ὕπαρξη.
Ναί, ὦ Θεέ, μέ τό Ἅγιον Πνεῦμα Σου.
Δίδαξέ με δίκαιη κρίση καί γνώση.
Δῶσε μου τήν γνώση τῆς δικῆς Σου ἀλήθειας, πρίν ἔλθει τό τέλος μου.
Διατήρησε τήν ζωή μου στόν κόσμο τοῦτο, μέχρι νά μπορέσω νά Σοῦ προσφέρω ἄξια μετάνοια.
Ὅταν ὅμως θελήσεις νά βάλεις τέρμα στήν ζωή μου,
νά μοῦ τό δείξεις ἀπό πρωτύτερα γιά νά προετοιμάσω τήν ψυχή μου πρίν παρουσιαστεῖ μπροστά Σου.
Νά εἶσαι μαζί μου κατά τήν φοβερή αὐτή ὥρα καί νά μοῦ δωρίσεις τήν χαρά τῆς σωτηρίας.
Καθάρισέ με ἀπό τίς κρυφές ἁμαρτίες μου καί ἀπό ὅλη τήν ἀχαριστία πού ἔχω μέσα μου
καί δώρισέ μου καλή ἀπολογία μπροστά στόν θρόνο τῆς κρίσης Σου.
Ναί, ὦ Θεέ, μέ τό μεγάλο Σου ἔλεος καί τήν ἀμέτρητη ἀγάπη Σου γιά τό ἀνθρώπινο γένος,
ἄκουσε τήν προσευχή μου.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.