ΓΕΡΟΝΤΟС ΠΑЇСΙΟΥ – Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Α Σ Θ Ε Ν Ω Ν

Φιλάνθρωπε καί Πολυεύσπλαχνε Κύριε,
Σύ πού εἶσαι ὁ Πατέρας τῶν οἰκτιρμῶν,
ὁ ἰατρός τῶν ἀσθενούντων καί Θεός τῆς ὑπομονῆς καί τῆς παρηγορίας,
ἄκουσε τάς προσευχάς καί τάς παρακλήσεις μας
μέ τάς ὁποίας τήν στιγμήν αὐτήν πού εὑρισκόμεθα εἰς τήν ἀρχήν τῆς νυκτός
παρακαλοῦμεν καί ἱκετεύομεν τήν ἀγαθωσύνην Σου.
Ἰδέ Κύριε τήν θλῖψιν καί τόν πόνον μας.
Ἰδέ τά δάκρυα καί τούς στεναγμούς τῶν πονεμένων καί ταλαιπωρημένων τέκνων Σου
καί ἐλθέ νά καταπραῢνῃς τούς στεναγμούς τῆς καρδίας μας,
νά ἠρεμήσῃς τήν τρικυμίαν τῆς ψυχῆς μας
καί νά μας χαρίσῃς τούς ἀνεκτίμητους θησαυρούς τῆς ὑπομονῆς
καί τῆς τελείας ἐμπιστοσύνης εἰς τήν Θείαν Σου Πρόνοιαν.
Φώτισέ μας Κύριε νά ἐννοήσωμεν ὅτι ἡ θλῖψις αὐτή πού δοκιμάζομεν
εἶναι δεῖγμα τῆς ἀγάπης Σου πρός ἡμᾶς
καί ὅτι διά τό αἰώνιον συμφέρον μας τήν ἐπέτρεψες.
Βοήθησέ μας νά ὠφεληθοῦμε ἀπό τήν δοκιμασίαν,
νά παραδώσωμεν ὁλόκληρον τόν ἑαυτόν μας εἰς Σέ
καί εἰς τό ἑξῆς χωρίς κανένα δισταγμό νά εἴμεθα πάντοτε ἡνωμένοι μαζί Σου.
Σκέπασέ μας, φρούρησέ μας καί φύλαξέ μας μέ τήν θείαν Σου Χάριν καθ΄ ὅλην τήν νύκτα
καί ὅταν ἡ ἀγαθότης Σου καί ἡ εὐσπλαχνία Σου κρίνῃ, χάρισέ μας καί τήν ὑγείαν μας,
διά νά ὑμνοῦμεν καί δοξάζωμεν τό Ἅγιον Ὄνομά Σου εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟС ΠΑЇСΙΟΥ
ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΑΧΟ СΙΝΑΝΑЇΤΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗС ΑΓΑΠΗС

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.